Skip to main content
Организацията е създадена за развитието на силно гражданско общество.
– Основната цел е да представлява абсолютно всеки аспект и проблем на Българският гражданин.
– Да защитава всеки сектор на бизнеса.
– Спомага за допитване до мнението на хората по даден национален въпрос и неговото отстояване.
– Осигуряване на правна и социална защита, както и на материална помощ за своите членове и осигуряване на представителство в защита на интересите им пред държавните и местни органи.
– Укрепване и взаимодействие на АРГО с централните и местни органи на Властта, стопански и браншови организации, неправителствени организации при решаване на въпроси, касаещи сигурността, добруването, просперитета и гражданската защита на населението.
– Да насърчава връзката между култура, наука, образование и бизнес като фактор за динамичен и устойчив растеж, като привлича експертен и научен потенциал за решаване на краткосрочни и дългосрочни проблеми.
– Да създава форуми за постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции, общинска администрация за изграждане на обществена среда.
– Спомага за създаване на структури във всяка област от страната, като регистрираните членове, сами определят кой да ги представлява във дадената област.
АРГО е за запазването на своят бит, култура и вяра.
Когато има единна и голяма организация, тогава е по-лесно да защитим своите интереси, трябва да се научим, че цялата власт произтича от народа, а на България липсва силно и развито Гражданско общество.

Бъди част от нас като се регистрираш.

УСТАВ:

ЧЛЕН 4. АСОЦИАЦИЯТА има следните цели:

 1. Да осигурява възможности за изследвания, проучвания и анализи във всички сфери на организацията, управлението и развитието на обществото;
 2. Да защитава правата, свободата, достойнството, самочувствието и спокойствието на гражданите;
 3. Да защитава всеки сектор на бизнеса, включително да осъществява граждански контрол върху законосъобразността на действията на общинска и държавна администрация, народни представители и представители на съдебната власт;
 4. Да спомага за допитване до мнението на хората по даден национален въпрос и неговото отстояване;
 5. Да осигурява правна и социална защита, както и материална помощ за своите членове и осигурява представителство в защита на интересите им пред държавните и местни органи;
 6. Да взаимодейства с централните и местни органи на Властта, стопански и браншови организации, неправителствени организации при решаване на въпроси, касаещи сигурността, добруването, просперитета и гражданската защита на населението;
 7. Да насърчава връзката между култура, наука, образование и бизнес като фактор за динамичен и устойчив растеж;
 8. Да осигурява форум и поле за изяви за професионално и личностно развитие на своите членове и такива за развитие на гражданското общество, младежите, хората с увреждания;
 9. Да служи като посредник между държавните, учебните и стопанските учреждения и организации от страната, Европейския съюз и други страни;
 10. Да осигурява възможност на всички членове да развиват нови компетенции и професионални умения в различни области;

 

ЧЛЕН  5. За постигането на целите по предходния член АСОЦИАЦИЯТА ще използва следните средства:

5.1

– Организира на обучения, семинари, конференции и други форуми  с българско и международно участие;

– Организира форуми за постоянен диалог между гражданското общество, бизнеса, държавните институции, общинска администрация за изграждане на обществена среда.

–  Спомага за създаване на структури във всяка област от страната, като регистрираните членове, сами определят кой да ги представлява във дадената област.

– Създаване на форуми за поддържане на стандарти и специалисти в областта на управлението и развитието на обществото, човешките ресурси, младежките инициативи и дейности, хората с увреждания и хората в неравностойно положение;

– Участие в програми, проекти и грантови схеми на национално, европейско и международно ниво за изпълнение целите и предмета на Сдружението;

– Осигуряване на възможности за организиране и реализация на издателска дейност, свързана с дейността на Сдружението;

– Осъществяване и поддържане на контакти между членовете на Сдружението чрез организиране на периодични форуми организиране на групи по интереси;

– Осъществяване на контакти и сътрудничество със сродни организации, учебни заведения, научни звена;

– Членуване в международни сдружения и асоциации, свързани с предмета на дейност на Сдружението;

–  Извършване на всякакви други дейности  в рамките на предмета на дейност на Сдружението, които не са забранени от закона.

 

5.2. Членовете на АСОЦИАЦИЯТА се ръководят от убеждението, че с дейността си организацията следва да стимулира сред широката общественост потребността от такъв живот, при който достойнството, ценностите и правата на всеки човек се ползват с уважение и защита, както и да допринасят за насърчаване на законодателството в областта на гражданските права.

 

ГЛАВА IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

 

ЧЛЕН  6.  Основният  предмет  на  дейност  на  АСОЦИАЦИЯТА  е:

 1. Създаване, развитие и разпространение на идеи, анализи и добри практики, както и участие в международни и национални проекти с оглед постигане на целите на Сдружението;
 2. Организиране и подпомагане конференции, семинари, симпозиуми и работни срещи за постигане на целите на Сдружението;
 3. Кандидатстване, участие и реализиране на национални и международни проекти, свързани с целите и предмета на дейност на Сдружението;
 4. Изготвяне и разпространение на електронни или печатни материали в областта на управлението на гражданското общество, човешките ресурси, младежкото развитие и дейност, в областта на хората с увреждания, хората в неравностойно положение и децата в растеж;
Регистрирай се сега!